• Facebook icon
  • Twitter icon
  • You Tube icon

    Search  

ਜ (jajjaa) ja


oorhaa airhaa eerhee sassaa haahaa
kakkaa khakhkhaa gaggaa ghaggaa nganngaa
chachchaa chhachhchhaa jajjaa jhajjaa njannjaa
tainkaa thaththaa daddaa dhaddaa nhaanhaa
tattaa thaththaa daddaa dhaddaa nannaa
pappaa phaphphaa babbaa bhabbaa mammaa
yayyaa raaraa lallaa vavvaa rhaarhaa
shashashaa khhakhhkhha ghagghaa zazzaa faffaa
lallaa

jajjaa
ਜ - ਜੱਜਾ - jajjaa - Thirteenth letter of the Gurmukhi alphabet

Name: jajjaa

Shape:

Spelling: ਜੱਜਾ

Sound: 'j' as the 'j' in 'jump' - see note*.

Type: Consonant

*Note: The sound of the consonant has an implicit 'a' after it so, unless a vowel sound is specified, it will have the implicit 'a' if it has a vowel sound.

It is possible for a consonant to run into the next consonant without an 'a' between them.

Guide To Discover Sikhism |   Guide To Becoming A Pure Sikh|   Guide To Carrying Out Nitnem