• Facebook icon
  • Twitter icon
  • You Tube icon

    Search  

ੲ (eerhee) ie


oorhaa airhaa eerhee sassaa haahaa
kakkaa khakhkhaa gaggaa ghaggaa nganngaa
chachchaa chhachhchhaa jajjaa jhajjaa njannjaa
tainkaa thaththaa daddaa dhaddaa nhaanhaa
tattaa thaththaa daddaa dhaddaa nannaa
pappaa phaphphaa babbaa bhabbaa mammaa
yayyaa raaraa lallaa vavvaa rhaarhaa
shashashaa khhakhhkhha ghagghaa zazzaa faffaa
lallaa

eerhee
ੲ - ਈੜੀ - eerhee - Third letter of the Gurmukhi alphabet

Name: oorhaa

Shape:

Spelling: ਈੜੀ

Sound: 'e' as the 'ea' in 'pea' - see note*.

Type: Vowel

*Note: Being a vowel, it can take on a number of sounds:

• •ਇ - (very) short 'i' like the 'i' in 'kick';

• •ਈ - long 'ee' like the 'ee' in 'feel';

• •ਏ - long 'ai' like the 'ai' in 'rain';

Guide To Discover Sikhism |   Guide To Becoming A Pure Sikh|   Guide To Carrying Out Nitnem