• Facebook icon
  • Twitter icon
  • You Tube icon

    Search  

ਹ (haahaa) ha


oorhaa airhaa eerhee sassaa haahaa
kakkaa khakhkhaa gaggaa ghaggaa nganngaa
chachchaa chhachhchhaa jajjaa jhajjaa njannjaa
tainkaa thaththaa daddaa dhaddaa nhaanhaa
tattaa thaththaa daddaa dhaddaa nannaa
pappaa phaphphaa babbaa bhabbaa mammaa
yayyaa raaraa lallaa vavvaa rhaarhaa
shashashaa khhakhhkhha ghagghaa zazzaa faffaa
lallaa

haahaa
ਹ - ਹਾਹਾ - haahaa - Fifth letter of the Gurmukhi alphabet

Name: haahaa

Shape:

Spelling: ਹਾਹਾ

Sound: 'h' as the 'h' in 'hat' - see note*.

Type: Consonant

*Note: This letter sometimes appears added to the preceding consonant thus without a vowel sound added (doing so modifies the pitch of the voice - raising it - because Punjabi is a tonal language). This is done by writing it at the foot of that consonant.

This letter sometimes appears at the end of a word in which case it isn't always pronounced.

Guide To Discover Sikhism |   Guide To Becoming A Pure Sikh|   Guide To Carrying Out Nitnem