• Facebook icon
  • Twitter icon
  • You Tube icon

    Search  

Muharni


You can learn read Gurmukhi and speak Punjabi through Muharni. Muharni is an integral part of the practice of Punjabi phonology. If you have not mastered the Gurmukhi script you are strongly advised to learn the names of the Gurmukhi letters before beginning Muharni.

Muharni is the traditional way of learning Punjabi sounds by actually reciting them. It consists of letters of the Gurmukhi script in their natural order, each letter is followed by a vowel phoneme (matra) starting with that letter. This will equip you with every sound of Punjabi language whether consonant or vowel.

As a result, you will create a strong foundation in beginning to read Gurmukhi and speak Punjabi. Ideally, a learner should go through Muharni 100 times to fully remember the correct pronunciations.


ਲਗਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ ॥

੧. ਲਘੂ (ਛੋਟੀ - ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ ਵਾਲੀ)

੨. ਦੀਰਘ (ਵੱਡੀ - ਲੰਬੀ ਆਵਾਜ ਵਾਲੀ)

ਲਘੂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ

(invisible)

#

#

#

ਮੁਕਤਾ

ਸਿਹਾਰੀ

ਔਂਕੜ

ਟਿੱਪੀ


ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾਵਾਂ

#

#

#

#

#

#

#

ਕੰਨਾ

ਬਿਹਾਰੀ

ਦੁਲੈਂਕੜ

ਲਾਂਵਾਂ

ਦੁਲਾਂਵਾਂ

ਹੋੜਾ

ਕਨੌੜਾThere are two types of vowel sounds.

1. Short (small - short voiced)

2. Long (large - long voiced)

Short sounding vowels

(invisible)

#

#

#

Muktā

Sihārī

Auṅkaṛ

Ṭippī


Long sounding vowels

#

#

#

#

#

#

#

Kannā

Bihārī

Dulaiṅkaṛ

Lāvā

Dulāvā

Hōṛā

Kanauṛā
Play, read, listen and learn with the full length audio.

Gurmukhi laga matra + Muharni sounds


Muharni sounds only


Or, separately, hover over the individual letters below.


Muktā

Kannā

Sihārī

Bihārī

Auṅkaṛ

Dulaiṅkaṛ

Lāvā

Dulāvā

Hōṛā

Kanauṛā

Ṭippī

Bindī

ਅੰ

ਆਂ

ਸਾ

ਸਿ

ਸੀ

ਸੁ

ਸੂ

ਸੇ

ਸੈ

ਸੋ

ਸੌ

ਸੰ

ਸਾਂ

ਹਾ

ਹਿ

ਹੀ

ਹੁ

ਹੂ

ਹੇ

ਹੈ

ਹੋ

ਹੌ

ਹੰ

ਹਾਂ

ਕਾ

ਕਿ

ਕੀ

ਕੁ

ਕੂ

ਕੇ

ਕੈ

ਕੋ

ਕੌ

ਕੰ

ਕਾਂ

ਖਾ

ਖਿ

ਖੀ

ਖੁ

ਖੂ

ਖੇ

ਖੈ

ਖੋ

ਖੌ

ਖੰ

ਖਾਂ

ਗਾ

ਗਿ

ਗੀ

ਗੁ

ਗੂ

ਗੇ

ਗੈ

ਗੋ

ਗੌ

ਗੰ

ਗਾਂ

ਘਾ

ਘਿ

ਘੀ

ਘੁ

ਘੂ

ਘੇ

ਘੈ

ਘੋ

ਘੌ

ਘੰ

ਘਾਂ

ਙਾ

ਙਿ

ਙੀ

ਙੁ

ਙੂ

ਙੇ

ਙੈ

ਙੋ

ਙੌ

ਙੰ

ਙਾਂ

ਚਾ

ਚਿ

ਚੀ

ਚੁ

ਚੂ

ਚੇ

ਚੈ

ਚੋ

ਚੌ

ਚੰ

ਚਾਂ

ਛਾ

ਛਿ

ਛੀ

ਛੁ

ਛੂ

ਛੇ

ਛੈ

ਛੋ

ਛੌ

ਛੰ

ਛਾਂ

ਜਾ

ਜਿ

ਜੀ

ਜੁ

ਜੂ

ਜੇ

ਜੈ

ਜੋ

ਜੌ

ਜੰ

ਜਾਂ

ਝਾ

ਝਿ

ਝੀ

ਝੁ

ਝੂ

ਝੇ

ਝੈ

ਝੋ

ਝੌ

ਝੰ

ਝਾਂ

ਞਾ

ਞਿ

ਞੀ

ਞੁ

ਞੂ

ਞੇ

ਞੈ

ਞੋ

ਞੌ

ਞੰ

ਞਾਂ

ਟਾ

ਟਿ

ਟੀ

ਟੁ

ਟੂ

ਟੇ

ਟੈ

ਟੋ

ਟੌ

ਟੰ

ਟਾਂ

ਠਾ

ਠਿ

ਠੀ

ਠੁ

ਠੂ

ਠੇ

ਠੈ

ਠੋ

ਠੌ

ਠੰ

ਠਾਂ

ਡਾ

ਡਿ

ਡੀ

ਡੁ

ਡੂ

ਡੇ

ਡੈ

ਡੋ

ਡੌ

ਡੰ

ਡਾਂ

ਢਾ

ਢਿ

ਢੀ

ਢੁ

ਢੂ

ਢੇ

ਢੈ

ਢੋ

ਢੌ

ਢੰ

ਢਾਂ

ਣਾ

ਣਿ

ਣੀ

ਣੁ

ਣੂ

ਣੇ

ਣੈ

ਣੋ

ਣੌ

ਣੰ

ਣਾਂ

ਤਾ

ਤਿ

ਤੀ

ਤੁ

ਤੂ

ਤੇ

ਤੈ

ਤੋ

ਤੌ

ਤੰ

ਤਾਂ

ਥਾ

ਥਿ

ਥੀ

ਥੁ

ਥੂ

ਥੇ

ਥੈ

ਥੋ

ਥੌ

ਥੰ

ਥਾਂ

ਦਾ

ਦਿ

ਦੀ

ਦੁ

ਦੂ

ਦੇ

ਦੈ

ਦੋ

ਦੌ

ਦੰ

ਦਾਂ

ਧਾ

ਧਿ

ਧੀ

ਧੁ

ਧੂ

ਧੇ

ਧੈ

ਧੋ

ਧੌ

ਧੰ

ਧਾਂ

ਨਾ

ਨਿ

ਨੀ

ਨੁ

ਨੂ

ਨੇ

ਨੈ

ਨੋ

ਨੌ

ਨੰ

ਨਾਂ

ਪਾ

ਪਿ

ਪੀ

ਪੁ

ਪੂ

ਪੇ

ਪੈ

ਪੋ

ਪੌ

ਪੰ

ਪਾਂ

ਫਾ

ਫਿ

ਫੀ

ਫੁ

ਫੂ

ਫੇ

ਫੈ

ਫੋ

ਫੌ

ਫੰ

ਫਾਂ

ਬਾ

ਬਿ

ਬੀ

ਬੁ

ਬੂ

ਬੇ

ਬੈ

ਬੋ

ਬੌ

ਬੰ

ਬਾਂ

ਭਾ

ਭਿ

ਭੀ

ਭੁ

ਭੂ

ਭੇ

ਭੈ

ਭੋ

ਭੌ

ਭੰ

ਭਾਂ

ਮਾ

ਮਿ

ਮੀ

ਮੁ

ਮੂ

ਮੇ

ਮੈ

ਮੋ

ਮੌ

ਮੰ

ਮਾਂ

ਯਾ

ਯਿ

ਯੀ

ਯੁ

ਯੂ

ਯੇ

ਯੈ

ਯੋ

ਯੌ

ਯੰ

ਯਾਂ

ਰਾ

ਰਿ

ਰੀ

ਰੁ

ਰੂ

ਰੇ

ਰੈ

ਰੋ

ਰੌ

ਰੰ

ਰਾਂ

ਲਾ

ਲਿ

ਲੀ

ਲੁ

ਲੂ

ਲੇ

ਲੈ

ਲੋ

ਲੌ

ਲੰ

ਲਾਂ

ਵਾ

ਵਿ

ਵੀ

ਵੁ

ਵੂ

ਵੇ

ਵੈ

ਵੋ

ਵੌ

ਵੰ

ਵਾਂ

ੜਾ

ੜਿ

ੜੀ

ੜੁ

ੜੂ

ੜੇ

ੜੈ

ੜੋ

ੜੌ

ੜੰ

ੜਾਂ

ਸ਼ਾ

ਸ਼ਿ

ਸ਼ੀ

ਸ਼ੁ

ਸ਼ੂ

ਸ਼ੇ

ਸ਼ੈ

ਸ਼ੋ

ਸ਼ੌ

ਸ਼ੰ

ਸ਼ਾਂ

ਖ਼

ਖ਼ਾ

ਖ਼ਿ

ਖ਼ੀ

ਖ਼ੁ

ਖ਼ੂ

ਖ਼ੇ

ਖ਼ੈ

ਖ਼ੋ

ਖ਼ੌ

ਖ਼ੰ

ਖ਼ਾਂ

ਗ਼

ਗ਼ਾ

ਗ਼ਿ

ਗ਼ੀ

ਗ਼ੁ

ਗ਼ੂ

ਗ਼ੇ

ਗ਼ੈ

ਗ਼ੋ

ਗ਼ੌ

ਗ਼ੰ

ਗ਼ਾਂ

ਜ਼ਾ

ਜ਼ਿ

ਜ਼ੀ

ਜ਼ੁ

ਜ਼ੂ

ਜ਼ੇ

ਜ਼ੈ

ਜ਼ੋ

ਜ਼ੌ

ਜ਼ੰ

ਜ਼ਾਂ

ਫ਼

ਫ਼ਾ

ਫ਼ਿ

ਫ਼ੀ

ਫ਼ੁ

ਫ਼ੂ

ਫ਼ੇ

ਫ਼ੈ

ਫ਼ੋ

ਫ਼ੌ

ਫ਼ੰ

ਫ਼ਾਂ

ਲ਼

ਲ਼ਾ

ਲ਼ਿ

ਲ਼ੀ

ਲ਼ੁ

ਲ਼ੂ

ਲ਼ੇ

ਲ਼ੈ

ਲ਼ੋ

ਲ਼ੌ

ਲ਼ੰ

ਲ਼ਾਂA short introduction to Muharni


Gurmukhi laga matra + Muharni sounds


Muharni sounds only


Muktā

Kannā

Sihārī

Bihārī

Auṅkaṛ

Dulaiṅkaṛ

Lāvā

Dulāvā

Hōṛā

Kanauṛā

Ṭippī

Bindī

ਅੰ

ਆਂ

ਸਾ

ਸਿ

ਸੀ

ਸੁ

ਸੂ

ਸੇ

ਸੈ

ਸੋ

ਸੌ

ਸੰ

ਸਾਂ

ਹਾ

ਹਿ

ਹੀ

ਹੁ

ਹੂ

ਹੇ

ਹੈ

ਹੋ

ਹੌ

ਹੰ

ਹਾਂ

ਕਾ

ਕਿ

ਕੀ

ਕੁ

ਕੂ

ਕੇ

ਕੈ

ਕੋ

ਕੌ

ਕੰ

ਕਾਂ

ਖਾ

ਖਿ

ਖੀ

ਖੁ

ਖੂ

ਖੇ

ਖੈ

ਖੋ

ਖੌ

ਖੰ

ਖਾਂ

ਗਾ

ਗਿ

ਗੀ

ਗੁ

ਗੂ

ਗੇ

ਗੈ

ਗੋ

ਗੌ

ਗੰ

ਗਾਂ

ਘਾ

ਘਿ

ਘੀ

ਘੁ

ਘੂ

ਘੇ

ਘੈ

ਘੋ

ਘੌ

ਘੰ

ਘਾਂ

ਙਾ

ਙਿ

ਙੀ

ਙੁ

ਙੂ

ਙੇ

ਙੈ

ਙੋ

ਙੌ

ਙੰ

ਙਾਂ

ਚਾ

ਚਿ

ਚੀ

ਚੁ

ਚੂ

ਚੇ

ਚੈ

ਚੋ

ਚੌ

ਚੰ

ਚਾਂ

ਛਾ

ਛਿ

ਛੀ

ਛੁ

ਛੂ

ਛੇ

ਛੈ

ਛੋ

ਛੌ

ਛੰ

ਛਾਂ

ਜਾ

ਜਿ

ਜੀ

ਜੁ

ਜੂ

ਜੇ

ਜੈ

ਜੋ

ਜੌ

ਜੰ

ਜਾਂ

ਝਾ

ਝਿ

ਝੀ

ਝੁ

ਝੂ

ਝੇ

ਝੈ

ਝੋ

ਝੌ

ਝੰ

ਝਾਂ

ਞਾ

ਞਿ

ਞੀ

ਞੁ

ਞੂ

ਞੇ

ਞੈ

ਞੋ

ਞੌ

ਞੰ

ਞਾਂ

ਟਾ

ਟਿ

ਟੀ

ਟੁ

ਟੂ

ਟੇ

ਟੈ

ਟੋ

ਟੌ

ਟੰ

ਟਾਂ

ਠਾ

ਠਿ

ਠੀ

ਠੁ

ਠੂ

ਠੇ

ਠੈ

ਠੋ

ਠੌ

ਠੰ

ਠਾਂ

ਡਾ

ਡਿ

ਡੀ

ਡੁ

ਡੂ

ਡੇ

ਡੈ

ਡੋ

ਡੌ

ਡੰ

ਡਾਂ

ਢਾ

ਢਿ

ਢੀ

ਢੁ

ਢੂ

ਢੇ

ਢੈ

ਢੋ

ਢੌ

ਢੰ

ਢਾਂ

ਣਾ

ਣਿ

ਣੀ

ਣੁ

ਣੂ

ਣੇ

ਣੈ

ਣੋ

ਣੌ

ਣੰ

ਣਾਂ

ਤਾ

ਤਿ

ਤੀ

ਤੁ

ਤੂ

ਤੇ

ਤੈ

ਤੋ

ਤੌ

ਤੰ

ਤਾਂ

ਥਾ

ਥਿ

ਥੀ

ਥੁ

ਥੂ

ਥੇ

ਥੈ

ਥੋ

ਥੌ

ਥੰ

ਥਾਂ

ਦਾ

ਦਿ

ਦੀ

ਦੁ

ਦੂ

ਦੇ

ਦੈ

ਦੋ

ਦੌ

ਦੰ

ਦਾਂ

ਧਾ

ਧਿ

ਧੀ

ਧੁ

ਧੂ

ਧੇ

ਧੈ

ਧੋ

ਧੌ

ਧੰ

ਧਾਂ

ਨਾ

ਨਿ

ਨੀ

ਨੁ

ਨੂ

ਨੇ

ਨੈ

ਨੋ

ਨੌ

ਨੰ

ਨਾਂ

ਪਾ

ਪਿ

ਪੀ

ਪੁ

ਪੂ

ਪੇ

ਪੈ

ਪੋ

ਪੌ

ਪੰ

ਪਾਂ

ਫਾ

ਫਿ

ਫੀ

ਫੁ

ਫੂ

ਫੇ

ਫੈ

ਫੋ

ਫੌ

ਫੰ

ਫਾਂ

ਬਾ

ਬਿ

ਬੀ

ਬੁ

ਬੂ

ਬੇ

ਬੈ

ਬੋ

ਬੌ

ਬੰ

ਬਾਂ

ਭਾ

ਭਿ

ਭੀ

ਭੁ

ਭੂ

ਭੇ

ਭੈ

ਭੋ

ਭੌ

ਭੰ

ਭਾਂ

ਮਾ

ਮਿ

ਮੀ

ਮੁ

ਮੂ

ਮੇ

ਮੈ

ਮੋ

ਮੌ

ਮੰ

ਮਾਂ

ਯਾ

ਯਿ

ਯੀ

ਯੁ

ਯੂ

ਯੇ

ਯੈ

ਯੋ

ਯੌ

ਯੰ

ਯਾਂ

ਰਾ

ਰਿ

ਰੀ

ਰੁ

ਰੂ

ਰੇ

ਰੈ

ਰੋ

ਰੌ

ਰੰ

ਰਾਂ

ਲਾ

ਲਿ

ਲੀ

ਲੁ

ਲੂ

ਲੇ

ਲੈ

ਲੋ

ਲੌ

ਲੰ

ਲਾਂ

ਵਾ

ਵਿ

ਵੀ

ਵੁ

ਵੂ

ਵੇ

ਵੈ

ਵੋ

ਵੌ

ਵੰ

ਵਾਂ

ੜਾ

ੜਿ

ੜੀ

ੜੁ

ੜੂ

ੜੇ

ੜੈ

ੜੋ

ੜੌ

ੜੰ

ੜਾਂGuide To Discover Sikhism |   Guide To Becoming A Pure Sikh|   Guide To Carrying Out Nitnem