• Facebook icon
  • Twitter icon
  • You Tube icon

    Search  

Ardas In Romanised English

Ik Oankaar

Sri Vaaheguroo Ji kee Fateh.

Sri Bhaugautee Ji Sahaaee. Vaar Siri Baughautee Ji kee. Paatshaahee Dasvee.

Pritham Bhaugautee Simar Kai, Gur Nanak Lai Dhiaai. Fir, Angad Gur, Tai Amar Daas, Raam Daasai Hoai Sahai. Arjan, Har-Gobind noy Simareeai, Siri Har-Rai. Siri Har-Krishan Dhiaaeeai, Jis Dithai, Sabh Dukh Jai. Teg-Bahadur Simareeai, Ghar Nau Nidh Aavai Dhai, Sab Thaai Hoi Sahaai. Dasvai Paatshah, Sahib Siri Guru Gobind Singh Ji, Sab Thaai Hoi Sahaai. Dasaa Paatshaaheea Dee Joat, Sahib Siri Guru Granth Sahib Ji Dai Paath da Dhiaan Dhar kai, Khalsa Ji Sahib, Bolo Ji…. Vaahegurooo!

Panjaa Piaaria, Chauhaa Sahib Zaadiaa, Chaaleea Muktia - Hathia, Japeea, Tapeea - Naam Japia, Vand Chhakia, Daig Chalay, Taig Vahaai, Daikh kai Andith Keetaa - Tinaa Piaariaa, Sachiaariaa, dee Kamaaee da Dhiaan Dhar kai, Khalsa Ji Sahib, Bolo Ji…. Vaahegurooo!

Jinaa Singhaa Singhneeaa nai Dharam Haith Sees Ditai, Bandh Bandh Katai, Khopreeaa Lahaeeaa, Charkhareeaa Tai Charhai, Tan Aareeaa Naal Charay Gai, Gurdwaraiaa dee Saiva Layee Kurbaneeaa Kiteeaa, Dharam Nayhee Haariaa, Sikhee Kaisaa-Suaasaa Naal Nibhaahee, Tinaa dee Kamaaee daa Dhiaan Dhar kai, Khalsa Ji Sahib, Bolo Ji…. Vaahegurooo!

Panjaa Takhataa Atai Sarbat Gurdwaaraiaa daa Dhiaan Dhar kai, Khalsa Ji Sahib, Bolo Ji…. Vaahegurooo!

Priythamai Sarbat Khalsa Ji kee Ardaas Hai Ji. Sarbat Khalsai Ji Ko Vaaheguroo, Vaaheguroo, Vaaheguroo Naam Suaas-Suaas Chit Aavai. Chit Aavan kaa Sadkaa Sarab Sukh Hovai. Jahaa Jahaa Khalsa Ji Sahib, Tahaa Tahaa, Rashiaa Rayat - Daigh Taigh Fateh! Panth kee Jit! Siri Sahib Ji Sahaai! Khalsai Ji kai Boal Baalai! Bolo Ji….Vaahegurooo!

Sikhaa noo Sikhee Daan, Kais Daan, Rehat Daan, Bibaik Daan, Visaah Daan, Bharosaa Daan, Danaa Sir Daan - Naam Daan! Siri Amritsar Sahib Ji dai Darshan Ishnaan. Chaukeeaa, Chandai, Bungai - Jugo Jug Atal. Dharam kaa Jaikaar! Bolo Ji ….Vaahegurooo!

Sikhaa daa Man Neeva, Mat Uchee, Mat Pat kaa Raakha Aap Vaaheguroo. Hai Akaal Purakh - Aapnai Panth dai Sadaa Sahaaee Dataar Jio! Siri Nankaana Sahib tai Hor Gurdwarai Gurdhama, Jinaa Panth toa Vichorai Gai Hai, Khulai Darshan Deedar, Saivaa, Sambhaal daa Daan, Khalsai Ji noo Bakhashnaa.

Hai Ni-maaniaa dai Maan, Ni-dhaania dai Dhaan, Ni-oatiaa dai Oat, Sachai Pitaa Vaaheguroo! [Free Speech Here]

Akhar Vaada Ghataa, Bhul Chuk Maaf Karna Ji. Sarbat dai Kaaraj Raas Karnai Ji. Sayee Piaarai Mail, Jinaa Miliaa Tera Naam Chit Aavai, Nanak Naam Charhdee Kalaa! Terai Bhaanai Sarbat daa Bhalaa! [Bow down]

Bolaaaai So Nihaaaaaaal! Saaaaat Siri Akaaaal! [Bow down and Stand again]

Vaaheguroo Ji kaa Khaalsaa. Vaaheguroo Ji kee Fateh.

Back Back to Gurmat Gyan (English) List


Guide To Discover Sikhism |   Guide To Becoming A Pure Sikh|   Guide To Carrying Out Nitnem