ਸ੍ਰੀਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥਸਾਹਿਬਜੀ

SriGuruGranthSahibJi

ਲੜੀਵਾਰਸੈਂਚੀਆਂ

ਤਤਕਰਾਅੰਗ
੧-੧੦੦ ੧੦੧-੨੦੦ ੨੦੧-੩੦੦
੩੦੧-੪੦੦ ੪੦੧-੫੦੦ ੫੦੧-੬੦੦
੬੦੧-੭੦੦ ੭੦੧-੮੦੦ ੮੦੧-੯੦੦
੯੦੧-੧੦੦੦ ੧੦੦੧-੧੧੦੦ ੧੧੦੧-੧੨੦੦
੧੨੦੧-੧੩੦੦ ੧੩੦੧-੧੪੦੦ ੧੪੦੧-੧੪੩੦
Click on Links (eg:੧-੧੦੦) above to open any particular Sainchi Sahib Ji
Discover Sikhism

ੴ ਸਤਿਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਤਤਕਰਾਰਾਗਾਂਕਾ

ਰਾਗ

ਅੰਗ

ਜਪੁ
ਸੋਦਰੁ
ਸੋਪੁਰਖੁ ੧੦
ਸੋਹਿਲਾ ੧੨
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧੪
ਰਾਗੁਮਾਝ ੯੪
ਰਾਗੁਗਉੜੀ ੧੫੧
ਰਾਗੁਆਸਾ ੩੪੭
ਰਾਗੁਗੂਜਰੀ ੪੮੯
ਰਾਗੁਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫੨੭
ਰਾਗੁਬਿਹਾਗੜਾ ੫੩੭
ਰਾਗੁਵਡਹੰਸੁ ੫੫੭
ਰਾਗੁਸੋਰਠਿ ੫੯੫
ਰਾਗੁਧਨਾਸਰੀ ੬੬੦
ਰਾਗੁਜੈਤਸਰੀ ੬੯੬
ਰਾਗੁਟੋਡੀ ੭੧੧
ਰਾਗੁਬੈਰਾੜੀ ੭੧੯
ਰਾਗੁਤਿਲੰਗ ੭੨੧
ਰਾਗੁਸੂਹੀ ੭੨੮
ਰਾਗੁਬਿਲਾਵਲੁ ੭੯੫
ਰਾਗੁਗੋਂਡ ੮੫੯
ਰਾਗੁਰਾਮਕਲੀ ੮੭੬
ਰਾਗੁਨਟਨਾਰਾਇਨ ੯੭੫
ਰਾਗੁਮਾਲੀਗਉੜਾ ੯੮੪
ਰਾਗੁਮਾਰੂ ੯੮੯
ਰਾਗੁਤੁਖਾਰੀ ੧੧੦੭
ਰਾਗੁਕੇਦਾਰਾ ੧੧੧੮
ਰਾਗੁਭੈਰਉ ੧੧੨੫
ਰਾਗੁਬਸੰਤੁ ੧੧੬੮
ਰਾਗੁਸਾਰਗ ੧੧੯੭
ਰਾਗੁਮਲਾਰ ੧੨੫੪
ਰਾਗੁਕਾਨੜਾ ੧੨੯੪
ਰਾਗੁਕਲਿਆਨ ੧੩੧੯
ਰਾਗੁਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧੩੨੭
ਰਾਗੁਜੈਜਾਵੰਤੀ ੧੩੫੨
ਸਲੋਕਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀਮਹਲਾ੧ ੧੩੫੩
ਸਲੋਕਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀਮਹਲਾ੫ ੧੩੫੩
ਮਹਲਾ੫ਗਾਥਾ ੧੩੬੦
ਫੁਨਹੇਮਹਲਾ੫ ੧੩੬੧
ਚਉਬੋਲੇਮਹਲਾ੫ ੧੩੬੩
ਸਲੋਕਭਗਤਕਬੀਰਜੀਉਕੇ ੧੩੬੪
ਸਲੋਕਸੇਖਫਰੀਦਕੇ ੧੩੭੭
ਸਵਯੇਸ੍ਰੀਮੁਖਬਾਕਮਹਲਾ੫ ੧੩੮੫
ਸਲੋਕਵਾਰਾਂਤੇਵਧੀਕ ੧੪੧੦
ਸਲੋਕਮਹਲਾ੯ ੧੪੨੬
ਮੁੰਦਾਵਣੀਮਹਲਾ੫ ੧੪੨੯
ਰਾਗਮਾਲਾ ੧੪੨੯